bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zadania publiczne z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PFRON

09.08.2018

Uchwała NR V/166/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r.sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
  
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 15 ust. 1, 2g - 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), w związku z § 5 ust. 4 Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przyjętego uchwałą Nr XXXVII/63/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku, Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie przedłożonego protokołu nr 2 Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego dokonuje wyboru ofert wskazując wysokość udzielonej dotacji na określone zadanie publiczne. Wybrane oferty zawiera załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Z wybranymi oferentami Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego podpisze stosowną umowę na realizację zadania. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl.

Link do ogłoszenia
Treść uchwały
Opublikował: Michał Kaczmarek
Publikacja dnia: 09.08.2018

Dokument oglądany razy: 237
« inne aktualności