BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Polityka prywatności

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie.

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

 

Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwane RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,

ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola

tel/fax: 43 824 99 90

e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl

 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli:

ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola

tel/fax: 43 824 99 90

e-mail: administracja@pcprzdunskawola.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:

realizacji zadań nałożonych na PCPR na podstawie:

–  Ogólne rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO),

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Ustawa z dnia 12.03.2014 r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy,

- Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ,

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli z dnia 28 października 2011 r.). Pana/i dane osobowe mogą być profilowane w celu niezbędnym do spełnienia obowiązków na nas nałożonych.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zadań wykonywanych przez PCPR.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR
Data utworzenia:2022-01-08
Data publikacji:2022-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1126